Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Van: de Stichting Pakschuit Nooit Gedacht.

Seretariaat: Grabijnhof 13, 2625 LL, Delft.

www.pakschuitnooitgedacht.nl

K.v.K. Rotterdam, handelsregisternummer: 24408044.

Artikel 1: definities.

De stichting: de stichting Pakschuit Nooit Gedacht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, onder nummer: 24408044. De stichting biedt vaartochten aan in Zuid-Holland.

De pakschuit: de pakschuit Nooit Gedacht is een motorschip, dat is ingericht voor het maken van vaartochten met klanten. De pakschuit is een geregistreerd varend monument.

De klant: de klant is een persoon of een organisatie, die gebruikt maakt van de aangeboden diensten van de stichting.

Artikel 2: toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de stichting.

Een ieder die deelneemt aan de door de stichting aangeboden diensten wordt geacht van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

Artikel 3: aanbiedingen.

De stichting biedt rondvaarten aan tegen vaste tarieven, zoals die in de website van de stichting staan vermeld. De genoemde tarieven zijn inclusief B.T.W.

De pakschuit is te huur voor evenementen en vaartochten met gezelschappen. Op basis van de wensen van de klant biedt de stichting een voorstel met offerte aan.

Artikel 4: uitvoering van de vaartochten.

Het schip verkeert in goede staat en is uitgerust om de vaartocht veilig uit te voeren.

De schipper is verantwoordelijk voor een behouden vaart op basis van goed zeemanschap.

Aanwijzingen van de schipper en zijn of haar bemanning dienen stipt te worden opgevolgd. Klanten die dit weigeren of zich anderszins misdragen kunnen op gezag van de schipper van boord worden verwijderd.

Klanten dienen op de afgesproken tijd aanwezig te zijn op de opstapplaats.

Vertragingen veroorzaakt door de klant kunnen leiden tot het annuleren van onderdelen van het programma, zonder enig recht op restitutie van de prijs.

Artikel 5: betaling.

Individuele klanten dienen voorafgaand aan de tocht betaald te hebben.

Personen of organisaties, die de pakschuit huren ontvangen na afloop van de tocht een rekening. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van de klant

Artikel 6: annulering door de klant.

Indien de klant de overeenkomst minder dan 30 dagen voor de vaartocht annuleert, dan is de klant de stichting 25 % van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Indien de klant de overeenkomst minder dan 48 uur voor de vaartocht annuleert, dan is de klant 80 % van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail.

Artikel 7: aansprakelijkheid voor schade.

De stichting beschikt over een cascoverzekering en een passagiersaansprakelijkheidsverzekering.

De stichting is nimmer aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de klant, behoudens deze is ontstaan door opzet of grove schuld van de bemanning.

De stichting is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de klant, behoudens deze is ontstaan door opzet of grove schuld van de bemanning.

De stichting is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van vertraging tijdens de rondvaart.

Voor zover de stichting aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd.

Voor zover de stichting aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering is gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale hoogte van het factuurbedrag van de tocht.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die door hem of haar is veroorzaakt aan eigendommen en bezittingen van de stichting en van de bemanning.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers.

De klant vrijwaart de stichting voor schade die derden mochten lijden bij uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 8: overmacht.

De stichting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn: noodweer, ijsgang, stremming van vaarwegen.

Als een tocht wordt geannuleerd, als gevolg van de in artikel 8.1 genoemde oorzaak, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd en worden geen kosten in rekening gebracht. In overleg kan een nieuwe tocht worden gepland.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting op 24 oktober 2011, te Delft.

Reacties zijn gesloten.